Struktura Organizacyjna

Uzasadnienie realizacji projektu:

Podczas prac nad Strategią Rozwoju Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki, w 2004 roku, stwierdzono konieczność weryfikacji, a następnie modyfikacji istniejącej struktury organizacyjnej Wydziału. Szczególnie istotnym zadaniem w ramach omawianego projektu było określenie miejsca w strukturze oraz obowiązków i uprawnień Dziekanatów.

Kierunki działań strategicznych Wydziału będą wdrażane poprzez zadania i programy realizacyjne przyjęte w strategii edukacji i nauki, jako kluczowych dziedzinach działalności Uczelni. Narzędziem realizacji celów i programów strategicznych będzie nowoczesna, stale doskonalona struktura organizacyjna Uczelni. Obecna cztero-wydziałowa struktura organizacyjna Uczelni umożliwia realizację założonych zadań. Wymaga jednak dostosowania do nowych wyzwań i warunków. Niezbędne jest ewolucyjne tworzenie warunków do integracji działań wydziałów Uczelni w obszarze edukacyjnym i naukowo-badawczym, wprowadzanie rozwiązań pomostowych w postaci ponadwydziałowych przedsięwzięć edukacyjnych, międzywydziałowych tematów badawczych i konferencji naukowych finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych oraz własnych środków Akademii Ekonomicznej.

Problemy związane z aktualną strukturą organizacyjną:

  1. Nie ma właściwie opisanej struktury Wydziałów oraz Regulaminu Organizacyjnego, co zdecydowanie utrudnia komunikację, przepływ informacji i egzekwowanie wypełniania obowiązków.
  2. Brak opisów poszczególnych stanowisk pracy.
  3. Brak określenia kanałów przepływu informacji i drogi komunikacji służbowej.
  4. Brak właściwej komunikacji między katedrami (sekretariatami katedr) a władzami Wydziału, innymi komórkami.
Cel projektu

Dostosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb realizacji strategii rozwoju Wydziału, ze szczególnym naciskiem na podniesienie rangi jednostki organizacyjnej - Dziekanat. Cel ten zgodny jest z celem projektu 1 (Polityka obsługi Klienta – studenta).

Obecny stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.  

Koordynator projektu: dr Anna Baraniecka


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem