Plan Marketingowy Wydziału

Podstawę dla projektowania strategii marketingowej Wydziału stanowi Strategia Rozwoju Wydziału na lata 2005-2010. Wszystkie działania marketingowe powinny służyć realizacji celów strategicznych i być zgodne z misją i wizją rozwoju Wydziału.

Poniżej zaprezentowano podstawowe elementy, do których odniesie się strategia marketingowa.

Misja Wydziału:

„W badaniach naukowych i kształceniu ekonomistów na rzecz
gospodarki i regionów wzbijamy się ponad przeciętność”

Misja Wydziału stanowi podstawę do określania kierunków jego rozwoju od 2002 roku. Od tej pory zagwarantowano możliwość poznania misji przez pracowników i studentów. Misja jest jednak w małym stopniu rozpowszechniona na zewnątrz. Nie wykorzystuje się jej w celach promocyjnych, nie stanowi również integralnej części działań w zakresie kształtowania wizerunku Wydziału. Najważniejsza uwaga wynikająca z analizy misji to fakt, iż większość studentów postrzega ją tylko jako hasło nie mające swojego przełożenia na rzeczywistość funkcjonowania Wydziału.

Wizja Wydziału:

Chcąc sprostać rosnącej konkurencji, uwzględniając znaczny wzrost oczekiwań studentów i pozostałych odbiorców, Wydział musi konsekwentnie realizować misję, a więc stać się jednostką wyjątkową na tle pozostałych uczestników sektora, zarówno jeśli chodzi o potencjał naukowy, jak i sposoby, metody i efekty realizacji procesu dydaktycznego.

Funkcjonowanie zgodne z misją pozwoli na poprawę identyfikowalności i atrakcyjności Wydziału, tak w regionie czy w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Z uwagi na zagwarantowany w ogólnej strategii rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wzrost samodzielności wydziałów, a tym samym poprawę elastyczności ich funkcjonowania, Wydział GRiT wyraźnie zaznaczy swoją obecność w regionie stając się, przy współpracy z innymi jednostkami publicznymi, aktywnym kreatorem jego kapitału społecznego.

Zachowując tradycję wysokiego poziomu nauczania, a tym samym wymagań wobec swoich studentów, Wydział zapewni im poprawę warunków studiowania, wprowadzając nowoczesne programy nauczania i metody dydaktyczne dostosowane do potrzeb współczesnego rynku pracy.
W celu realizacji misji zmodyfikowana zostanie kultura organizacyjna Wydziału, a jej normy i wartości będą promowane i przestrzegane przez studentów i pracowników Wydziału.
Wiodącymi specjalnościami zostaną gospodarka regionalna i turystyka. Wszyscy (pracownicy i studenci) dołożymy starań by te obszary badawczo-naukowe stały się sztandarowymi elementami oferty Wydziału.

Przewaga konkurencyjna Wydziału opierać się będzie na zachowaniu najlepszych tradycji akademickich, przy nowoczesnym podejściu do wyzwań rynkowych, przejawiającym się znaczną elastycznością i szybkością reakcji na zindywidualizowane potrzeby współczesnego klienta, oryginalnością programów i sposobów nauczania oraz silną i sprzyjającą realizacji celów strategicznych Wydziału, kulturą organizacyjną.

Koordynator projektu: mgr Justyna Adamczuk

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem