HR Excellence in Research

hr

Informacje ogólne

Logo HR Excellence in Research nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażając zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, tworzą przyjazne środowisko pracy i rozwoju. Jednostki otrzymując logo zobowiązują się do tworzenia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

Przyznawanie logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w Unii Europejskiej. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich. Komisja Europejska wspiera instytucje wdrażające zasady europejskiej Karty i Kodeksu, organizując spotkania i dyskusje z udziałem zaangażowanych instytucji. A ponadto promuje takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Znak HR Excellence in Research nie jest jednak przyznawany na zawsze! Posługujące się nim instytucje co dwa lata podlegają bowiem kontroli Komisji Europejskiej. W przypadku stwierdzenia uchybień, prawo do używania znaku może zaś zostać cofnięte.

Starania UEW o uzyskanie logo HR Excellence in Research

Jako pierwszy krok w procesie starania o logo HR Excellence Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wyraził swoje poparcie dla zasad ujętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych poprzez podpisanie przez Rektora, prof. Andrzeja Kaletę, we września 2016 roku Deklaracji Poparcia dla Karty i Kodeksu.

Następnie na mocy rozporządzenia Rektora utworzony został wewnętrzny Zespół Zadaniowy ds. HR Excellence. Pracami Zespołu kierowały: Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska oraz Kierownik Centrum Współpracy Międzynarodowej dr Anna H. Jankowiak. Do Zespołu zostały powołane następujące osoby: dr inż. Ewa Biazik z Katedry Agroinżynierii i Analizy Jakości, dr Magdalena Broszkiewicz z Katedry Finansów, dr Michał Organa z Katedry Strategii i Metod Zarządzania oraz mgr Karolina Łopacińska, koordynator z ramienia Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Zespół Zadaniowy przyjął realizację następujących celów :

• Przeprowadzenie analizy wewnętrznej stopnia spójności funkcjonowania UEW z zaleceniami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych oraz identyfikacja najważniejszych braków UEW w obszarze HR,

• Zaproponowanie strategii działań naprawczych prowadzących do usunięcia zidentyfikowanych rozbieżności między zasadami Karty i Kodeksu a aktualnymi praktykami UEW.

Skuteczna realizacja przyjętych założeń wymagała przeprowadzenia analizy wewnętrznej sytuacji panującej na UEW oraz rozpoznania opinii pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów UEW na temat stopnia realizacji zasad Karty i Kodeksu przez Uczelnię.

Analiza wewnętrznej sytuacji na UEW została przeprowadzona poprzez porównanie zaleceń ujętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych z aktualnie stosowanymi na Uczelni praktykami w omawianych obszarach, w ramach czterech, wyodrębnionych sekcji: I. Ethical and professional aspects, II. Recruitment, III. Working conditions and social security oraz IV. Training.

W tym celu Zespół Zadaniowy dokonał przeglądu obowiązujących na UEW regulacji wewnętrznych oraz aktów prawnych, a także ogólnokrajowych rozporządzeń dotyczących szkolnictwa wyższego obowiązujących w prawie polskim

Równolegle do analizy aktów prawnych oraz dokumentacji wewnętrznej UEW przeprowadzone zostało wśród pracowników badanie ankietowe. Badanie miało służyć zbadaniu postrzeganego przez pracowników naukowo-dydaktycznych stopnia, w jakim realizowane są na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu zasady wyszczególnione w Europejskiej Karcie i Kodeksie Naukowca, a dotyczące: warunków pracy na UEW, jakości zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzonych badań oraz procesu dydaktycznego. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w terminie od 22 września do 9 października 2016 roku i miało charakter anonimowy. Do udziału w badaniu zaproszono pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów.

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

W dążeniu do poprawy atrakcyjności obecnego środowiska pracy, poprzez zwiększenie jego przyjazności, doskonalenie jakości oferowanych badań, wprowadzanie innowacji, a także poprzez zwiększenie mobilności międzynarodowej Komisja Europejska przyjęła w 2005 roku dwa dokumenty, w których sprecyzowane zostały prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające – Europejską Kartę Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Europejska Karta Naukowca ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców 6. Karta ma na celu zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami lub grantodawcami sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników w zakresie tworzenia, przekazywania, wymiany oraz rozpowszechniania wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych.

Karta uznaje także wartość wszelkiego typu form mobilności będącej środkiem do dalszego rozwoju zawodowego naukowców.

W tym sensie Karta stanowi ramy dla naukowców, pracodawców i grantodawców, które są dla nich zachętą do odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w środowisku pracy, a także do postrzegania siebie nawzajem jako profesjonalistów.

Karta skierowana jest do wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na wszystkich etapach kariery naukowej i obejmuje swoim zakresem wszystkie dziedziny badań naukowych w sektorze państwowym i prywatnym, niezależnie od charakteru stanowiska i zatrudnienia, statusu prawnego pracodawcy lub typu organizacji bądź instytucji, w której prowadzone są badania.

Karta uwzględnia różnorodne funkcje pełnione przez naukowców, którzy wyznaczani są nie tylko do prowadzenia badań naukowych i/lub działań rozwojowych, ale także wykonują zadania związane z opieką naukową, doradztwem, zarządzaniem lub administracją.

Karta opiera się na założeniu, że nadrzędnym zobowiązaniem zarówno naukowców, jak też ich pracodawców i/lub grantodawców jest przestrzeganie odpowiednich przepisów krajowych lub regionalnych. Wprzypadku, gdy status i prawa naukowców, pod niektórymi względami, są bardziej korzystne od tych, które przewiduje Karta, nie należy powoływać się na zawarte w niej warunki w celu ograniczenia statusu i praw, które naukowcy posiadają.

Naukowcy oraz ich pracodawcy i grantodawcy przestrzegający postanowień ujętych w Karcie zobowiązani są również respektować prawa podstawowe oraz przestrzegać zasad uznanych przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych obejmuje ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu lub rekrutacji naukowców. Zasady i wymagania, o których mowa, powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów, w szczególności mając na względzie rozwój atrakcyjnego, otwartego oraz zrównoważonego europejskiego rynku pracydla naukowców, a także uzupełniają zasady i wymagania określone w Europejskiej Karcie Naukowca. Instytucje oraz pracodawcy przestrzegający Kodeksu Postępowania będą otwarcie wywiązywać się ze zobowiązania do postępowania w sposób odpowiedzialny i godny szacunku oraz zapewnią naukowcom sprawiedliwe warunki ramowe z wyraźnym zamiarem wniesienia wkładu w rozwój Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Więcej informacji na temat logo HR Excellence in Research jest dostępnych tutaj.zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem