z działalności Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej V-Student Consulting Sp. z o.o., działającej przy Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa V-Student Consulting Sp. z o.o., rozpoczęła swoją działalność 14 listopada 2013 roku. Siedziba V-Student Consulting mieści się przy ul. Nowowiejskiej 3, 58-500 Jelenia Góra, a reprezentowana jest przez Prezesa Firmy Magdę Broniszewską.

Produkty Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej to:

 • szkolenia
 • opracowywanie analiz finansowych i rynkowych
 • tworzenie baz danych (gromadzenie, analiza, sortowanie danych)
 • doradztwo podatkowe, finansowe – optymalizacja obciążeń podatkowych
 • przeprowadzanie audytów
 • realizacja badań na zlecenie
 • organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów, dni otwartych, targów,
 • organizacja gier ekonomicznych,
 • organizowanie spotkań biznesowych z przedsiębiorcami i szkołami,

Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa V-Student Consulting Sp. z o.o. określiła grupy docelowe swojej działalności jako:

 1. Firmy symulacyjne z sieci CENSYM I EUROPEN-Pen International
 2. Firmy, instytucje, organizacja (realne)
 3. Studenci, uczniowie, osoby uczące się, pracownicy naukowi.

Dotychczasowe działania V-Student Consulting obejmują:

I. Rekrutację pracowników do Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej

 1. Rekrutacja pracowników została przeprowadzona wśród studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze w dniu 6 czerwca 2013 roku. Spośród 22 złożonych aplikacji, 12 osób pozytywnie przeszło proces selekcji. Kolejne konkursy i rekrutacja pozwoliły zwiększyć zatrudnienie w Firmie do 20 osób. Aktualny stan zatrudnienia to 20 osób, co w pełni zaspokaja potrzeby kadrowe Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej wynikające ze struktury.
 2. Dla pracowników Firmy zorganizowano dwa spotkania integracyjne. Miały one za zadnie zintegrować pracowników, poznać wzajemne możliwości i oczekiwania oraz wskazać najważniejsze ogniwo każdej firmy – silną i umiejąca wzajemnie współpracować grupę. Pracownicy-studenci z pełną świadomością wzięli na swoje barki ciężar prowadzenia własnej firmy.

II. Opracowanie misji, wizji Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej

 1. Pracownicy Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej z ogromnym zapałem przystąpili do pierwszego zadania – stworzenia misji Firmy. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników udało nam się stworzyć misję naszej firmy, która jednoznacznie identyfikuje nasze cele: „Wirtualna firma – realne sukcesy”
 2. Nie mniej emocji wywołała „burza mózgów”, w efekcie której powstała druga bardzo ważna podstawa naszych działań – wizja Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej w brzmieniu:

„Na przestrzeni najbliższych lat pragniemy stać się najlepszą studencką firmą konsultingową na świecie. Nieustanne samodoskonalenie i podnoszenie kwalifikacji umożliwi nam poszerzenie oferty od tworzenia prostych baz danych do kompleksowych analiz. Poprzez nieszablonowość i wzajemną uczciwość zdobędziemy zaufanie stałych klientów. Rozwijając dynamicznie naszą firmę będziemy aktywnie wspierać doskonalenie kultury jakości kształcenia na Wydziale zbliżając jego ofertę edukacyjną do środowiska rynku pracy”.

III. Opracowanie struktury organizacyjnej Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej

 1. Zespołowa współpraca przyniosła wymierne efekty w postaci opracowania struktury organizacyjnej firmy. W Firmie działają cztery działy: Dział Sekretariat i Kadry, Dział Analiz, Dział Promocji i Rozwoju, Dział Księgowość oraz Zarząd Firmy. Struktura organizacyjna Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej V-Student Consulting Sp. z o.o. stanowi Załącznik Nr 1 do Sprawozdania.
 2. W kolejnym etapie powołano kierowników działu i ustalono składy osobowe działów.
 3. Następnie wypracowano ujednolicony wzór opisu stanowisk pracy. Opis stanowisk pracy w Wirtualnej Studenckiej Firmie Konsultingowej V-Student Consulting Sp. z o.o. stanowi Załącznik nr 2 do Sprawozdania.

IV. Cele strategiczne, funkcjonalne oraz operacyjne Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej

 1. Głównym celem strategicznym Firmy jest – zdobycie pozycji lidera na rynku usług konsultingowych na poziomie wirtualnych studenckich firm konsultingowych do 2020 roku.
 2. Kolejna „burza mózgów” i tym razem przyniosła sukces – określono cele funkcjonalne Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej oraz określono sposób ich pomiaru:


 

Lp.

 

Cele funkcjonalne

 

Sposób pomiaru

1  

Uzyskanie wysokiego poziomu (min 80%) rozpoznawalności marki firmy oraz WEZiT na poziomie wirtualnych firm studenckich oraz w regionie dolnośląskim

 

Liczba respondentów znających markę / liczba wszystkich badanych respondentów x 100%                                                      

2  

Uzyskanie wysokiej jakości usług (poziom obsługi klienta 99%) do 2015 i utrzymanie jej na danym poziomie do 2020 roku

 

Liczba kontaktów (zleceń) zrealizowanych bezbłędnie (czas, kompletność) / liczbę wszystkich kontaktów (zleceń) x 100%

3  

Zamknięcie luki kompetencyjnej firmy do końca 2015 roku

 

Liczba pożądanych kompetencji vs liczba posiadanych kompetencji

4

Pozyskiwanie minimum 3 nowych klientów rocznie i utrzymywanie dotychczasowych (na poziomie min 80%)

Liczba klientów rocznie oraz liczba klientów w danym roku / liczbę klien-tów w roku poprzednim x 100%

5

Wprowadzenie min 1 nowego produktu rocznie i utrzymanie rosnącej dynamiki sprzedaży dotychczasowych produktów / usług

Liczba nowych produktów / usług w roku oraz dynamika sprzedaży

6

Zapewnienie rosnącej dynamiki zleceń

n – liczba zleceń w roku x, min n+1 zleceń w roku x+1)

   3.  Określono również cele operacyjne Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej:

 • uzyskanie wysokiego poziomu (min 80%) rozpoznawalności marki firmy oraz WEZiT na poziomie wirtualnych firm studenckich oraz w regionie dolnośląskim
  • utworzenie strony internetowej wirtualnej studenckiej firmy konsultingowej do 30.06.2014 r.
  • zorganizowanie dwóch spotkań otwartych do końca roku 2014odbycie dwóch wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na Dolnym Śląsku do końca roku 2014 r.
  • zorganizowanie ogólnodostępnego seminarium, podsumowującego pierwszy rok funkcjonowania wirtualnej studenckiej firmy konsultingowej w grudniu 2014 r.
  • odbycie dwóch wizyt studyjnych w ciągu roku w innych wirtualnych firmach studenckich
  • opracowanie strategii marketingowej na okres od 2014-2020 do końca 2014 ro-ku
 • uzyskanie wysokiej jakości usług (poziom obsługi klienta 99%) do 2015 i utrzyma-nie jej na danym poziomie do 2020 roku
  • opracowanie systemu jakości do końca roku 2014
  • opracowanie strategii obsługi klienta do końca 2014
  • akulturacja (ustalenie w wdrożenie norm i zasad zachowania w firmie i w relacji wewnętrznych i zewnętrznych)
 • zamknięcie luki kompetencyjnej firmy do końca 2015 roku
  • ustalenie profilu kompetencji firmy do czerwca 2014 r.
  • opracowanie ścieżki rozwoju kariery dla pracowników wirtualnej studenckiej firmy konsultingowej do końca roku 2014 r.
  • opracowanie systemu rekrutacji pracowników do WSFK do końca czerwca 2014 r.
  • przeprowadzanie rocznie, minimum czterech szkoleń pracowników WSFK
  • opracowanie zasad i programu stażu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów do końca kwietnia 2014 r.
 • pozyskiwanie minimum 3 nowych klientów rocznie i utrzymywanie dotychczaso-wych (na poziomie min 80%)
  • identyfikacja i analiza potrzeb potencjalnych klientów wśród przedsiębiorstw oraz innych wirtualnych firm symulacyjnych
  • zorganizowanie minimum dwóch prezentacji ofert WSFK w ciągu roku dla po-tencjalnych klientów
  • projekt kampanii reklamowej firmy do czerwca 2014 r.
 • wprowadzenie min 1 nowego produktu / usługi rocznie i utrzymanie rosnącej dy-namiki sprzedaży dotychczasowych produktów
  • opracowanie oferty szkoleń i warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów do końca roku 2014 r.
  • organizacja otwartych spotkań z „gwiazdami biznesu” do końca roku 2015 r.
 • zapewnienie rosnącej dynamiki zleceń (n – liczba zleceń w roku x, min n+1 zleceń w roku x+1)
  • publikacja na firmowej stronie internetowej dotychczasowych sukcesów osią-gniętych przez Firmę

V.   Opracowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej w Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych; rejestracja Firmy

 1. Pracownicy Firmy przy wsparciu Zarządu przygotowali Akt Notarialny Spółki oraz niezbędne uchwały, co rozpoczęło proces rejestracji firmy w Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM, która pełni dla nas funkcję KRS.
 2. Przygotowując niezbędne dokumenty spółki wypełniliśmy szereg formularzy m.in.: wniosek KRS-W3 o zarejestrowanie naszej spółki w KRS oraz załączniki KRS-WE, KRS-WM, KRS-WK i wymagane przez prawo oświadczenia. Komplet dokumentów przesłaliśmy do Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM. Kolejne kroki to rejestracja Firmy w systemie REGON, ZUS i Urząd Skarbowy.

VI.    Przygotowano materiały promocyjne i wizualizacyjne Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej

    Dla celów marketingowych i promocyjnych przygotowano następujące materiały:

 1. Papier firmowy z logo i adresem Firmy
 2. Teczki papierowe z logo Firmy
 3. Wizytówki z logo, adresem i misja Firmy
 4. Bloki konferencyjne ze znakiem wodnym (logo) Firmy
 5. Nadruki (logo Firmy) na długopisy
 6. Ulotki reklamujące Wirtualną Studencką Firmę Konsultingową
 7. Prezentację multimedialną prezentująca Wirtualną Studencką Firmę Konsultingową
 8. Film z uroczystego otwarcia siedziby Firmy oraz materiały prasowe.

VII. Przygotowano uroczyste otwarcie siedziby Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej

Dnia 26 lutego 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Wirtualnej Studenckiej Firmy Symulacyjnej. Dzięki środkom finansowym otrzymanym w ramach wygranego konkursu MNiSW „Konkurs o milion” zaadaptowano jedną z sal wykładowych. Teraz Firma może pochwalić się nowoczesnym, w pełni wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt i urządzenia, biuro. Do dyspozycji studentów oddano nowoczesne meble biurowe i konferencyjne, sprzęt multimedialny, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprzęt do prowadzania wideokonferencji, nagrywania materiałów promocyjnych i szkoleniowych oraz niezbędne materiały biurowe. Zadbano również o warunki socjalne dla pracowników Firmy, zakupując niezbędne wyposażenie. Dzięki temu praca stałą się uporządkowana i przyjemniejsza. Własne miejsce zapewnia dobrą atmosferę, a wyposażenie sprawną i efektywną pracę.

VIII. Przygotowanie projektu pod nazwą „Staż w Wirtualnej Studenckiej Firmie Konsultingowej V-Student Consulting Sp. z o.o. działającej przy Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”

 1. Przygotowany przez Wirtualną Studencką Firmę Konsultingową projekt, skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej, ma na celu rozpropagowanie idei zdobywania umiejętności i kompetencji społecznych w warunkach zbliżonych do realnie funkcjonujących na rynku. Stwarzanie uczniom możliwości pracy w symulacyjnej firmie konsultingowej rozwija szeroko rozumiane postawy społeczne.
 2. W ramach projektu przygotowano:

a)    Regulamin Stażu

b)    Umowę o staż

c)    Program stażu.

   3. Uczestnicy Stażu otrzymają certyfikat odbycia Stażu w Wirtualnej Studenckiej Firmie Konsultingowej V-Student Consulting    Sp. z o.o. oraz zaświadczenie o nabytych w czasie Stażu wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach.

IX.    Udział w projekcie „Jutrzenka – Colian”

Pracownicy Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej V-Student Consulting Sp. z o.o. realizują zlecenie – przygotowanie wyceny marek w ramach grupy „Jutrzenka – Colian”. To pierwszy profesjonalny projekt jakim zajmuje się Firma. Pracownicy wyjątkowo angażują się jego przygotowanie, a jego powodzenie będzie świadczyło o sile firmy i zapewni pozytywne rekomendacje wśród kolejnych klientów.

X.    Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń

W celu poszerzania swoich kompetencji, pracownicy Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej uczestniczyli w kilku szkoleniach mających na celu lepsze zrozumienie prowadzonej przez nich działalności i zdobycie wiedzy w aspekcie realizowania swoich funkcji w organizacji. Uczestniczono w warsztatach i szkoleniach z zakresu:

 1. Kultury bezpieczeństwa.
 2. Prawa pracy. Warsztaty prowadzili eksperci Państwowej Inspekcji Pracy.
 3. Akta pracownicze w teorii i praktyce – umożliwiający poznanie działalności kadrowej oraz dokształcający z zakresu prawa pracy tym zakresie.
 4. Konsulting – spojrzenie praktyka – pomagający zidentyfikować cele i działania w przedsiębiorstwach z branży konsultingowej.
 5. Identyfikacja operacyjnych i strategicznych celów firmy – pomagający opracować cele strategiczne, taktyczne i operacyjne oraz dopracowujący ofertę handlową firmy.

XI.    Uczestnictwo w cyklicznej konferencji networkingowej odbywająca się w całej Polsce „Skrzydła sukcesu”)

Przedstawiciele V-Student Konsulting wraz z opiekunami wzięli udział w cyklicznej konferencji networkingowej „Skrzydła Sukcesu”, której celem było zapoznanie przedsiębiorców z lokalnego rynku oraz nawiązanie kontaktów umożliwiających przyszłą współpracę. Również Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa przedstawiła swoją ofertę i nawiązała kilka kontaktów z potencjalnymi klientami.

XII. Organizacja wyjazdu studyjnego pracowników i opiekunów Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej V-Student Consulting Sp. z o.o., do Europarlamentu i belgijskiej Wirtualnej Firmy w Antwerpii.

Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa zaczęła nawiązywać kontakty biznesowe z otoczeniem. Jest to możliwe dzięki wsparciu i pośrednictwu Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM. Dzięki przynależności do Centrali, pracownikom V-Student Consulting udało się nawiązać kontakt z Firmą ErgoForm w Antwerpii zrzeszoną w belgijskiej Centrali Firm Symulacyjnych „COFEP”.

10.04.2014 r.

Załączniki


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem