Szczegółowe warunki przystąpienia do konkursu

Na tej podstawie oceniono wdrażanie systemu poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Konkurs dotyczył wyłącznie kierunków studiów utworzonych i prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 października 2011 r., tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455, z późn. zm.). Konkurs nie dotyczył kierunków studiów utworzonych po 1 października 2011 r. ani programów kształcenia wykorzystujących wzorcowe efekty kształcenia, określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz. U. Nr 253, poz. 1521).

Wnioski należało składać do dnia 25 września 2012 r. (decydowała data urzędowego potwierdzenia przedłożenia wniosku, wydawanego automatycznie przez system e-PUAP.)

Tryb i kryteria stosowane przy ocenie wniosków
Wnioski podlegały ocenie formalnej, a następnie ocenie merytorycznej.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem