Zasady rekrutacji studia stacjonarne

Studia II stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem stopnia magistra

1. Zasadniczymi kryteriami naboru na studia stacjonarne drugiego stopnia są:

Dla absolwentów tego samego wydziału i kierunku (dotyczy wyłącznie absolwentów studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:

Dla najlepszych, Dziekan rezerwuje do 75% miejsc (powyższa zasada dotyczy absolwentów bieżącego i poprzedniego roku akademickiego)


Dla absolwentów innych uczelni oraz absolwentów studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, którzy nie kontynuują kształcenia na tym samym kierunku

Jeśli liczba kandydatów jest mniejsza od limitu miejsc, właściwa Komisja Rekrutacyjna może postanowić o przeprowadzeniu wolnego naboru, co oznacza brak rozmowy kwalifikacyjnej.

Komunikat Dziekana Filii nr 1/2021 w sprawie naboru kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia w rekrutacji podstawowej na kierunku Ekonomia biznesu i finanse oraz Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce w roku akademickim 2021/2022

Komunikat Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej w sprawie naboru kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia w rekrutacji dodatkowej na kierunku Ekonomia biznesu i finanse oraz Zarządzania w nowoczesnej gospodarce w roku akademickim 2021/2022

Zasady ubiegania się o dodatkowe punkty rekrutacyjne Kandydatów z niepełnosprawnością

oraz Kandydatów będących pełnymi sierotami

Na podstawie Uchwały NR R.0000.89.2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022 oraz Uchwały NR R.0000.37.2019 w sprawie zasad postępowania w stosunku do kandydatów z niepełnosprawnością na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:

 stopień niepełnosprawności  studia I stopnia  studia II stopnia
 znaczny  40 pkt.  25% max liczby punktów
 umiarkowany  25 pkt.  15% max liczby punktów
 lekki  10 pkt.  10% max liczby punktów

1. Kandydaci z niepełnosprawnością posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą na swój pisemny wniosek skierowany do właściwej Komisji Rekrutacyjnej, ubiegać się o przyznanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych. Punkty te są przyznawane w zależności od stopnia niepełnosprawności i wynoszą odpowiednio:

2. Kandydaci będący pełnymi sierotami mogą na swój pisemny wniosek złożony do właściwej Komisji Rekrutacyjnej ubiegać się o dodatkowe punkty rekrutacyjne.

Podpisane wnioski w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, należy składać za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK – przesyłając je w formie skanu.

Podstawa prawna: 


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem