Przewody i postępowania doktorskie

Uprawnienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do nadawania stopnia naukowego doktora realizowane są przez Rady Naukowe Dyscyplin (na Wydziale Ekonomii i Finansów – Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse; na Wydziale Zarządzania – Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości). 

Obsługą administracyjną postępowań o nadanie stopnia naukowego doktora zajmują się Biura Wydziałów, kontakt: 

Postępowania doktorskie dla osób które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i nie mają wszczętych przewodów doktorskich


Od 1 października 2019 r. wszystkie postępowania wszczynane i prowadzone będą na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021, poz. 478 z późn zm.) i Uchwale Senatu UEW nr 51/2021. 
  • UCHWAŁA NR 51/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Senatu nr R.0000.109.2019 z 26 września 2019 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego.

Tryb przeprowadzania czynności dla osób które wszczęły przewód doktorski


Wszczęte i niezakończone przewody o nadanie stopnia naukowego prowadzi się na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1789).

Zgodnie z Art. 179. 1. Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669)
Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy.

Termin zamknięcia przewodów doktorskich – Zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z dnia 14 maja 2020 roku, poz. 875) zmianie ulega zapis art. 179 ust.4. Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewody doktorskie. Tym samym przewody doktorskie i habilitacyjne wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 i niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 roku odpowiednio umarza się lub zamyka się.

Mając na uwadze powyższe, zatwierdzone przez poszczególne Rady Wydziałów terminy zakończenia przewodów doktorskich należy traktować jako terminy instrukcyjne i w odniesieniu do tychże przewodów należy przyjąć, iż nieodwołalną datą ich zamknięcia jest 31 grudnia 2022 roku.zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem