Komunikaty i aktualności

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

art. 179 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prowadzone w pierwszej instancji:
1) postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora, o których mowa w ust. 1 i 2, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.,
2) przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r.
– odpowiednio umarza się albo zamyka się.”;

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001010/T/D20221010L.pdf 


Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Innowacje w naukach społecznych i humanistycznych”
Oferta pracy SRH Berlin University (data publikacji 28.03.2022)Zaproszenie na IV Akademickie Dni Integracji - Wrocław 2022 (data publikacji 28.03.2022)

Szanowni Państwo,
Politechnika Wrocławska oraz Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” wraz z Radą Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością z przyjemnością zawiadamiają, że w dniach 26-27 maja odbędzie się konferencja naukowa IV Akademickie Dni Integracji Wrocław 2022.

Tegorocznym tematem przewodnim wydarzenia będzie „Innowacyjność i standardy w dostępności”
Pierwszy dzień wypełnią prelekcje oraz wystąpienia o charakterze naukowym, natomiast drugiego dnia zapraszamy na warsztaty dotyczące niepełnosprawności w różnych obszarach, dostępności, komunikacji w zespole. Uczestnictwo w warsztatach będzie odpłatne[1].

Liczba uczestników jest ograniczona. Spotkanie odbędzie się w budynku Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo Technicznej Politechniki Wrocławskiej.

Celem Dni Integracji zawsze były spotkania, które owocowały wymianą doświadczeń i poglądów. Jesteśmy przekonani, że i tym razem tak będzie. Szczegółowy program wydarzenia udostępnimy Państwu niebawem, tymczasem zapraszamy do aktywnego udziału w konferencji. Propozycje prelekcji i warsztatów można zgłaszać do 11.04.2022 wypełniając formularz online.
https://forms.office.com/r/bct5im7uYN

W ramach Konferencji istnieje możliwość opublikowania artykułów naukowych w czasopismach punktowanych z listy MEiN. Artykuły, po uzyskaniu wstępnej akceptacji Komitetu Naukowego, zostaną zakwalifikowane do jednego z czasopism:
1. Kwartalnik „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” (20 pkt. wg. listy MEiN) – prace przygotowane wg. wytycznych zamieszczonych na stronie https://kn.pfron.org.pl/ po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane bezpłatnie.
2. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej serii Organizacja i Zarządzanie (40 pkt. wg. listy MEiN), https://zeszyty.fem.put.poznan.pl/ -– prace przygotowane wg. wytycznych zamieszczonych na stronie https://kn.pfron.org.pl/, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane (koszt publikacji 500 PLN - płatne przed procesem recenzji).
3. Combustion Engines (70 pkt. wg. listy MEiN) - prace o tematyce dotyczącej pojazdów
i napędów, przygotowane wg. wytycznych zamieszczonych na stronie http://www.combustion-engines.eu/, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane bezpłatnie.
Zgłoszenia artykułu naukowego należy dokonać poprzez przesyłanie na adres e-mail: anna.janicka@pwr.edu.pl w terminie do 11.04.2022 streszczenia przygotowanego w języku polskim wg. następującego schematu: tytuł, autorzy, afiliacja (pełny adres), e-mail autora prezentującego, słowa kluczowe: (3-5 słów), treść streszczenia (500-1000 znaków ze spacjami).

Stowarzyszenie na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia 
"Twoje Nowe Możliwości"
ul. Grabiszyńska 163 lok. 210-215
53-439 Wrocław
tel. 515-320-523
KRS: 0000316157
NIP 8992655262
www.tnm.org.pl
www.centrum.tnm.org.pl
www.dzamp.org   

W przypadku studentów i pracowników uczelni koszt ponosi instytucja delegująca
Komitet naukowy
Komitet organizacyjny
Plan ramowyZapisy na egzaminy Goethe-Institut - maj/czerwiec 2022

https://www.sjo.ue.wroc.pl/aktualnosci/23609/zapisy_na_egzaminy_goethe_institut_maj_czerwiec_2022.html#.YjRzl-rMJPb


PROM: Stypendia dla doktorantów naukowych UEW - wyjazdy do instytucji zagranicznych (termin publikacji 01.12.2021)

Szanowni Państwo!
Centrum Obsługi Badań Naukowych uruchomiło rekrutację na wyjazdy do instytucji zagranicznych dla doktorantów z programu PROM.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją.
Doktoranci mogą aplikować na:
  • 14-dniowe badania naukowe;
  • 10-dniowe badania naukowe;
  • 6-dniowe konferencje.
Stypendium przyznane ze środków PROM pokrywa koszty podróży w tym ubezpieczenia oraz koszty związane z utrzymaniem na miejscu (wyżywienie i zakwaterowanie) oraz koszty opłat konferencyjnych.
Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne są na stronie.
W razie pytań pozostajemy do dyspozycji: cobn@ue.wroc.pl 
Osoba do kontaktu:
Joanna Marcinkowska e-mail: joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl tel.: 71 36 80 988 

Międzynarodowe Seminarium Doktoranckie organizowane przez Szkołę Doktorską UEW - “Innovation in Economics and Management” (termin publikacji 24.10.2021)

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ma przyjemność, w imieniu Dziekana Szkoły Doktorskiej UEW - prof. dr hab. Czesława Zająca - zaprosić doktorantów naszej Uczelni do udziału w cyklu Międzynarodowych Seminariów Doktoranckich.
Tematyka seminariów dotyczy dylematów i wyzwań towarzyszących badaniom prowadzonym przez doktorantów, bezpośrednio lub pośrednio związanym z przygotowywanymi przez nich rozprawami doktorskimi.
Najbliższy termin seminarium to 19 listopada 2021 roku nt. “Innovation in Economics and Management”.
Seminarium odbędzie się on-line, Teamsy - więcej szczegółów w zaproszeniu.
Do udziału w seminarium zapraszamy zarówno prelegentów, jak i słuchaczy - wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty.
Osoby zainteresowane prosimy o odesłanie formularza z załącznika (plik.xlsx) na adresy e-mailowe: renata.majewska@ue.wroc.pl i olga.rutkowska@ue.wroc.pl.
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się na kolejne seminarium, które zaplanowane jest na grudzień tego roku.
W tabelce można wpisać temat prezentacji na listopad i/lub grudzień.

ulotka


Wniosek o możliwość korzystania z zasobów Biblioteki UEW (termin publikacji 22.10.2021)


Informacja o trybie zajęć (termin publikacji 30.09.2021)

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 103/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich prowadzone w Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu będą się odbywały na terenie Uczelni. 


Komunikat nr 14/2021 Dziekana Filii (termin publikacji 30.09.2021)

Komunikat nr 14/2021 w szczególności dotyczy Nauczycieli Akademickich i Doktorantów prowadzących zajęcia dydaktyczne

Komunikat nr 14/2021 Dziekana Filii z dnia 30 września 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022


Rekrutacja do projektu Akademia EKF 2021 - Termin I etapu do 3 marca 2021

https://jg.ue.wroc.pl/aktualnosci/6213/rekrutacja_do_projektu_akademia_ekf_2021_termin_i_etapu_do_3_marca_2021.html#.YDOE1uhKhPa


Zaliczenie semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu "Doktorant ma obowiązek złożyć za każdy semestr wypełniony Arkusz okresowej oceny doktoranta (załącznik do Uchwały nr R.0000.57.2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany w uchwale nr R.0000.68.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 października 2017 w sprawie zmiany w uchwale nr R.0000.28.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).

Arkusz oceny za semestr zimowy Doktorant składa do 15 marca (…) danego roku akademickiego. Osiągnięcia wskazane w arkuszu oceny powinny zostać udokumentowane". Arkusz Okresowej Oceny Doktoranta.

W związku z koniecznością wcześniejszej weryfikacji dokumentów, decyzją Kierownika Studiów Doktoranckich, arkusz oceny należy złożyć (wraz z kompletem załączników) w Dziekanacie Filii w terminie do 15 lutego 2021 r. W związku ze stanem epidemii istnieje możliwość złożenia arkusza w formie scanów. 


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem