Konkurs ofert na prowadzenie punktu usług kserograficznych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra

ogłasza pisemny konkurs na wynajem pomieszczeń na prowadzenie

usług kserograficznych

w budynku dydaktycznym A przy ul. Nowowiejskiej 3 w Jeleniej Górze

Przedmiotem konkursu jest wynajem pomieszczenia na prowadzenie usług kserograficznych w budynku dydaktycznym A przy ul. Nowowiejskiej 3 w Jeleniej Górze o powierzchni około 10 m2. Pomieszczenie przeznaczone jest na prowadzenie szeroko rozumianych usług kserograficznych na potrzeby studentów i pracowników Uczelni. Pomieszczenie nie jest wyposażone w jakikolwiek sprzęt.

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej po uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 75 75 38 202. Z uwagi na potrzeby studentów stacjonarnych i niestacjonarnych punkt powinien być otwarty od poniedziałku do niedzieli w godzinach (co najmniej) 8:00 – 16:00.

Oferta musi zawierać:

1. dane adresowe składającego ofertę (wraz z numerem telefonu, faxu i e-maila);

2. informację o formie prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;

3. oświadczenie o wyposażeniu, przez oferenta, pomieszczeń w niezbędny sprzęt;

4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6. opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną min. 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);

7. proponowaną stawkę najmu pomieszczeń brutto za 1 miesiąc;

8. opis proponowanego zakresu działalności z uwzględnieniem godzin otwarcia, czynszu za miesiące wakacyjne (lipiec – wrzesień) itp.

Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa na trzy lata, z możliwością jej przedłużenia. Miesięczna stawka najmu zostanie podwyższona o podatek od nieruchomości i opłaty za media.

Wybrany oferent przed podpisaniem umowy wpłaci kaucję w wysokości 2-miesięcznego zadeklarowanego czynszu.

Oferty należy składać w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra, bud. A, pok. 46 do dnia 04.11.2016 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2016 r. o godz. 10:30. O wyniku konkursu oferenci, którzy złożą oferty, zostaną poinformowani faksem lub drogą elektroniczną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 075 75 38 202.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem